Wegens een vaste dienstbetrekking elders zijn wij gestopt met onze webwinkel.

Als u vragen heeft, mag u altijd contact met ons opnemen.

Algemene voorwaarden

HoneyDu:
Een winkel in Luxe en Design artikelen welke via www.honeydu.nl of in het hier boven genoemde adres bezocht kan worden.

Consument:
De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en ene overeenkomst op afstand aangaat met HoneyDu.

Overeenkomst op afstand:
Een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Bedenktijd:
De termijn waarbij de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

Herroepingsrecht:
De mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

Artikel 1       Toepasselijkheid

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van HoneyDu en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen HoneyDu en consument.
    1. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze voorwaarden.
    1. Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

Artikel 2       Het aanbod

2.1         Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als HoneyDu gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe  weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden HoneyDu niet.

 2.2        Elk aanbod bevat zodanige informatie dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en de verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder: De prijs inclusief belastingen. Het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsplicht. Het bezoekadres waar de consument terecht kan. De informatie over bestaande service na aankoop en garanties

2.3         HoneyDu is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.

Artikel 3       Prijzen  

3.1         De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW.  Verzendkosten zijn(tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Voor het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs inclusief de verzendkosten via de website gecommuniceerd. Eventuele verzendkosten worden separaat vermeld.

3.2         De verzendkosten van bestellingen binnen Nederland van minder dan € 75,00 bedragen €5,75. Voor zendingen naar andere landen dan Nederland is de bijdrage in de verzendkosten afhankelijk van het betreffende land.

Artikel 4       Betalingen

4.1         Betalingen kan geschieden op een van de wijzingen zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een klant kunnen nadere (betalings) voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant direct een bevestiging per e-mail waarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, worden vermeld. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf met uitzondering van punt a. Betaling is onder meer mogelijk door: a) iDeal b) Overschrijving

4.2         In geval van betaling vooruit middels overboeking per bank dient betaling volledig binnen 7 dagen na orderdatum door HoneyDu all te zijn ontvangen, waarna de bestelling zal worden verzonden.

Artikel 5       Levering

5.1         HoneyDu streeft ernaar, maar is hiertoe echter niet verplicht, om bestellingen binnen 1 werkdag na ontvangst van de betaling ter verzending aan te bieden.

5.2         De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na acceptatie van het aanbod, tenzij de consument zelf heeft aangegeven deze later te willen ontvangen. Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen 30 dagen te leveren wordt de consument daar tijdig over geïnformeerd en heeft hij/zij het recht de bestelling kosteloos te annuleren.

5.3         Een bestelling wordt niet verzonden indien uitlevering niet compleet plaats kan vinden, tenzij met de consument anders is overeengekomen. Indien de levering ernstige vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk zeven (7) werkdagen na acceptatie van het aanbod bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. HoneyDu zal in dat geval voor onverwijlde terugbetaling zorgdragen.

5.4         Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan HoneyDu kenbaar heeft gemaakt.

Artikel 6       Herroepingsrecht

6.1         Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag van ontvangst van het product door of namens de consument.

6.2         Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij/zij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij/zij het product wenst te behouden. Indien hij/zij van het  herroepingsrecht  gebruik maakt, zal hij/zij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

6.3         Voor bepaalde producten geldt uit hygiënisch oogpunt het herroepingsrecht niet.

6.4         Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. Retouren, welke per post verzonden worden en niet voldoende zijn gefrankeerd worden NIET in ontvangst genomen en derhalve NIET gecrediteerd.

6.5         Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal HoneyDu dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen  na de terug zending of herroeping, terug betalen.

6.6         HoneyDu accepteert uitsluitend retouren welke begeleid worden door het ingevulde retourformulier.

6.7         De consument kan de goederen ook persoonlijk retourneren op het vestigingsadres van HoneyDu.

Artikel 7       Garantie

7.1         De ondernemer staat er voor in dat de producten en-of  diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en-of bruikbaarheid en de op de datum van totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en-of overheidsvoorschriften.

7.2         Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niet af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de onderneming jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

7.3         Indien binnen de garantie termijn een klacht gegrond is, komen de verzendkosten voor rekening van HoneyDu.

7.4         Bij een ongegronde klacht komen de gemaakte kosten voor rekening van de consument.

7.5         Er kan geen aanspraak op garantie worden gemaakt bij:

               A) beschadiging door opzet of nalatigheid.

               B) onoordeelkundig gebruik of nalatig onderhoud.

               C) normale slijtage

               D) beschadiging door het niet (juist)inachtneming van de gebruiksaanwijzing.

7.6         De verleende garantie geldt onverminderd de rechten die de consument heeft op basis van de wet.

Artikel 8       Klachtenregeling

8.1         Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij HoneyDu.

8.2         Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht voorzienbare langere verwerkingstijd vraagt, wordt door HoneyDu binnen een termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en de indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 9       Overmacht

9.1         HoneyDu heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dan HoneyDu gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 10     Toepasselijkheid recht en bevoegde rechter

10.1       Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen , bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden.